Revocation of Luc Leroi as bondholder representative

03/16/2012
Revocation of Luc Leroi as bondholder representative